Ängkärrskolan är en resursskola som vänder sig till elever i behov av extraordinära stödinsatser. Vi erbjuder en sammanhållen skoldag med kontinuerligt stöd, både i studier och socialt, i syfte att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Undervisningen på skolan är anpassad för elever med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svåra koncentrationsstörningar samt språkstörningar och grav dyslexi.

 

Under läsåret 17/18 är skolans 118 elever fördelade på 8 klasser och fem årskurser. För varje årskurs ansvarar en specialpedagog för att tillsammans med fyra mentorer och tre resurspersoner se över elevernas behov hela skoldagen både kunskapsmässigt och socialt.

 

Alla elever på skolan undervisas i en grupp om högst 8 elever, med minst en lärare och en resursperson och/eller specialpedagog. I de lägre klasserna är behovet större av ännu mindre sammanhang. Årskursens resurspersoner ansvarar för olika aktivitetsgrupper under rasterna. Varje mentor ansvarar för 8 elever och mentorskapet bygger på tät kontakt och dialog med eleven och med hemmet. Tillsammans med elevhälsan stadfästs även de sociala stödstrukturer som behövs för att skapa ett bra klassrums- och skolklimat.

 

På skolan finns vår elevhälsa med skolläkare, skolsköterska och kurator. Knuten till skolan finns även en psykolog. Vi har också en studie- och yrkesvägledare -SYV. Alla utom skolläkaren och psykologen finns på skolan minst en gång i veckan.

 

Varje klass har ett eget hemklassrum med tillhörande grupprum där varje elev har en egen arbetsplats. Miljön är anpassad för elever inom autismspektrumet och elever med koncentrationssvårigheter. Samtliga tak i skolan har starka ljudabsorbenter, bänkskivorna är extra ljudisolerade både i klassrummen och i matsalen, och alla stolar har Silent Socks. Allt för att skapa en så lugn och harmonisk inlärningsmiljö som möjligt utan distraherande moment. Samtliga klassrum har samma sparsamma inredning, färgsättning och tavel-disposition.

Alla lektioner följer en tydlig gemensam lektionsstruktur som ska skapa trygghet, igenkänning och underlätta elevens inlärning. Samtliga elever använder alternativa verktyg och lathundar i det dagliga arbetet och har en egen laptop i skolan med program särskilt utformade för dyslektiker. Alla läromedel är anpassade efter elevernas behov och är framtagna av ämneslärare i samråd med specialpedagog. Samtliga läromedel och även bibliotekets alla titlar är inlästa. Eleverna ges möjlighet till anteckningshjälp och alternativa redovisningsformer. Vid prov får eleverna förlängd provtid och ska använda de alternativa verktygen.

 

Skolverksamheten finansieras genom elevernas hemkommuner, för närvarande har vi elever från 10 olika kommuner. Skolan drivs som en icke vinstutdelande stiftelse. Eventuellt överskott återgår i verksamheten.